MEDARBETARE

Baharak Vaziri

Advokat, VD, Grundare

+46 73 738 37 77

baharak@advokatvaziri.se

BROTTMÅL


Advokatbyrån Vaziri har stor processvana inom straffrätt och vi åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde. Advokatbyrån åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn.

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära den advokat som han själv önskar. En offentlig försvarare skall tillgodose att klienten får en rättvis behandling vid kontakt med polis, åklagare och domstol. Vid polisförhör eller andra viktiga utredningar bör en offentlig försvarare närvara.

Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som förordnas av allmän domstol för den som har drabbats av brott. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen samt vara ett stöd för dig som drabbats av brott. Målsägandebiträdet ska även bistå dig att föra talan om enskilt anspråk (skadestånd) i anledning av brottet. Du har möjlighet att begära en viss jurist som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn utses av tingsrätten. Barn som utsatts för brott har rätt till en särskild företrädare som skall tillvarata barnets intressen vid förundersökningen och i domstolen. Den särskilda företrädaren skall tillse att barn erhåller det skadestånd som de är berättigat till.

Du kan även anlita oss som privat ombud. I vissa situationer kan domstolen anse att en misstänkt eller målsägande inte har rätt till offentlig försvarare eller målsägandebiträde. I sådana situationer har du rätt att anlita ett privat ombud. I dessa fall måste du själv stå för ombudskostnaderna.

MIGRATIONSRÄTT


Advokatbyrån Vaziri har stor erfarenhet av migrationsrätt. Migrationsärenden är många gånger komplexa och kräver stor kunskap om andra länder och kulturer. Vi kan ge dig biträde på svenska, engelska, persiska och kurdiska.

Vi kan hjälpa dig med

 • Asyl
 • Uppehållstillstånd
 • Arbetstillstånd
 • Medborgarskap
 • Uppehållstillstånd på grund av anknytning

I mål som rör asyl och migrationsrätt kan du få ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet betalas av staten och du har möjlighet att ange vem du vill ha som offentligt biträde.

Du kan även anlita oss som privat ombud.

FAMILJERÄTT


Familjerättsliga ärenden är ofta mycket känsliga och har stor betydelse för dig som privatperson. Vi kan hjälpa dig såväl med de frågor som rör de ekonomiska delarna såsom bodelning, arvskifte m.m. som med frågor om vårdnad och umgänge. Det är viktigt att du har ett ombud vid din sida som är både professionell och skicklig. Det krävs god juridisk kompetens och finkänslighet för att lösa familjerättsliga frågor.

Vi kan hjälpa dig med

 • Vårdnad
 • Umgänge
 • Barns boende
 • Bodelning
 • Äktenskapsskillnad
 • Gåvobrev
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Samäganderättsavtal
 • Testamente
 • Boutredningsman
 • Bouppteckning
 • Arvsskifte

I många familjerättliga mål kan du beviljas rättshjälp eller begagna dig av din rättsskyddsförsäkring. Vi hjälper dig naturligtvis med ansökan. Du kan även anlita oss som privat ombud.

SOCIALRÄTT


I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som tvångsvården avser. Ett offentligt biträde betalas av staten och ska tillvarata sin klients intressen och ger råd och stöd under processen.

 • LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)

            Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall även upp till 20 år.

 • LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)

            Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätten.

 • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)

            Lagen möjliggör att en person kan vårdas mot sin vilja, med så kallad tvångsvård.

 • LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Får du inte ett offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud.

FÖRMÖGENHETSRÄTT


Förmögenhetsrätt reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera parter. Ofta ingås avtal inom olika rättsområden utan att närmare begrunda vilka konsekvenser som detta för med sig. Ett gott råd kan vara att rådfråga en advokat innan avtal träffas eller när man befarar problem på grund innehållet i ett redan träffat avtal. Vi företräder både privatpersoner och företag.

Vi kan hjälpa dig med 

 • Upprättande av avtal
 • Granskning av avtal
 • Fordringsrätt
 • Skadestånd

RÅDGIVNING


Advokatbyrån Vaziri lämnar inledande kostnadsfri rådgivning per telefon inom de rättsområden vi arbetar med. Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Warfvinges väg 31, 112 51 Stockholm.

Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg.

Adelgatan 21, 211 22 Malmö.